Cú pháp ngôn ngữ C - Wikipedia
Tổng hợp những quy tắc xác định cách thức viết và biên dịch một chương trình C.
IBM developerWorks
Tài nguyên cho người phát triển ứng dụng và chuyên gia công nghệ thông tin. [tiếng Anh, tiếng Việt]
PHP – Wikipedia
Một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát.
Python (ngôn ngữ lập trình) – Wikipedia
Một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990.
Cú pháp ngôn ngữ C - Wikipedia
Tổng hợp những quy tắc xác định cách thức viết và biên dịch một chương trình C.
IBM developerWorks
Tài nguyên cho người phát triển ứng dụng và chuyên gia công nghệ thông tin. [tiếng Anh, tiếng Việt]
Python (ngôn ngữ lập trình) – Wikipedia
Một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990.
PHP – Wikipedia
Một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát.

Other languages 37

Last update:
April 6, 2019 at 5:55:09 UTC
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp