Vítejte v české jazykové sekci katalogu!

Tato část katalogu je určena výhradně pro stránky v českém jazyce, ať již se jedná o stránky primárně české či stránky s vlastní českou mutací. Tato část však není určena stránkám pro dospělé - pro takové stránky je vyhrazena příslušná kategorie v části Adult. Samostatná část katalogu je věnována i stránkám pro děti a mládež, ve které je rovněž k dispozici kategorie pro stránky v českém jazyce: Kids and Teens: International: Česky.

Členění české jazykové sekce World/Česky na tématickou a regionální oblast

Česká jazyková sekce katalogu je stejně jako všechny ostatní jazykové mutace dále členěna do podkategorií. Podkategorie lze rozdělit na tzv. tématickou a regionální oblast. Tyto oblasti jsou na sobě nezávislé a každá z nich představuje rozdílný způsob třídění stránek.

V tématické oblasti jsou stránky tříděny podle jejich zaměření bez ohledu na jejich regionální aspekt (mají-li vůbec nějaký). Výjimkou jsou snad jen některé úzce regionálně pojaté stránky, které se do tématické části vůbec nezařazují - jedná se například o stránky jednotlivých restaurací či ubytovacích zařízení poskytujících služby jen v rámci úzké lokality, které budou jejich uživatelé hledat vždy v příslušném regionu.

V regionální části jsou stránky tříděny na základě vztahu k určité geografické pozici. Kategorie jsou v regionální části uspořádány hierarchicky do různých úrovní, které představují různě velké regionální celky:

 • kontinenty
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa
 • státy (případně jiné mezinárodní regiony)
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa/Česká republika
 • regiony - v případě ČR to jsou kraje
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa/Česká republika/Kraje/Středočeský
  nebo některé neadministrativní oblasti
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa/Česká republika/Šumava
 • lokality - v případě ČR to jsou města a obce
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa/Česká republika/Kraje/Středočeský/Králův Dvůr

Stránky se zařazují do příslušné úrovně kategorií, podle rozsahu jejich regionálního zaměření. Například stránky popisující například celou Evropu se zařazují do kategorie pro Evropu, stránky měst, obcí a služeb poskytovaných na území města/obce pak patří do příslušné městské/obecní kategorie (jen pokud není ještě vytvořena je možné stránku navrhnout do nejbližší vyšší kategorie, která existuje). Stránky jednotlivé restaurace se zařadí do kategorie pro příslušné město/obec, kdežto stránky, které reprezentují řetězec restaurací jedné značky například na území celé ČR se zařadí do kategorie na úrovni celé ČR. Pokud se v některé kategorii sejde více odkazů, které již není možné nebo účelné dále regionálně členit, zavádí se členění tématické. Stránka může být zařazena do příslušné regionální kategorie například podle sídla firmy či provozovatele stránek a nebo na základě regionálního zaměření stránek.

U některých stránek připadá v úvahu zařazení jak to tématické tak i regionální oblasti a také mohou být navrženy do obou oblastí současně (do každé však maximálně jednou a podle pravidel pro navrhování). Například výrobce automobilů může být zařazen v tématické oblasti v kategorií pro výrobce vozidel a v regionální oblasti v kategorii odpovídající sídlu výrobce. Kdežto například u výše zmíněných jednotlivých restaurací přichází v úvahu jen regionální oblast.

Tématická oblast je v české sekci katalogu představována tématickými kategoriemi, regionální oblast pak kategorií Státy a regiony.

Do této sekce katalogu (tedy do všech podřízených kategorií) navrhujte pouze stránky v českém jazyce, případně stránky s vlastní českou jazykovou mutací.
Při navrhování stránek do všech podřízených kategorií World/Česky se prosím řiďte níže uvedenými pravidly pro navrhování stránek do české sekce, dále pak pravidly příslušných kategorií a podkategorií, kam stránku navrhujete, a také obecnými pravidly katalogu curlie.org pro navrhování stránek. Nerespektování pravidel může vést ke smazání návrhu!
Katalog Curlie je velice rozsáhlý mezinárodní projekt. Příchozí návrhy je možné každý den počítat v řádu tisíců! Aby bylo vůbec možné tolik návrhů zpracovat je nutné stanovit přesná pravidla pro jejich podávání, která jsou pro navrhovatele odkazů závazná!

Ačkoli je řada navrhovatelů bere na lehkou váhu (možná na základě zkušeností z jiných katalogů), je jejich dodržovaní striktně vyžadováno! Návrhy, které jsou v rozporu s pravidly nejsou většinou dále zpacovávány a jsou velmi často mazány, aniž by o tom byl navrhovatel jakkoliv informován! Opakování návrhů téže stránky do stejné části katalogu stejně jakož i jiné závažné porušení podmínek vede k penalizaci stránek! Vezměte prosím na vědomí, že naše pravidla pro odkazy jsou mnohem přísnější nežli pravidla ostatních katalogů či vyhledávačů! Zakládáme si na tom, že jsme výběrový katalog a hledáme ty nejlepší stránky pro uživatele internetu.

Děkujeme za pochopení situace a věříme, že budete provádět pouze pečlivé a správné návrhy kvalitních stránek, které budou pro katalog a jeho uživatele prospěšné a v konečném výsledku pomohou také vašim stránkám.

Pravidla pro navrhování odkazů do sekce World/Česky

Tato pravidla se vztahují na všechny návrhy stránek zasílané do všech podkategorií jazykové sekce World/Česky katalogu Curlie (dříve Open Directory Project, DMOZ).

Co je to návrh?

Návrh je pouze tip pro editory na konkrétní stránku včetně jejího oficiálního názvu a objektivního zevrubného popisu. Editoři mohou návrhy využívat při své práci na budování katalogu, která spočívá v zařazování kvalitních a uživatelsky přínosných stránek do relevantních kategorií a jejich objektivním a pečlivém popisu.

Zpracování návrhu je pouze možností, nikoliv však povinností editorů. Obecně jsou zpracovávány jen správně a pečlivě vytvořené návrhy, které editorům ve vytváření katalogu pomohou. Nesprávně provedené návrhy jsou ve většině případů odkládány, případně vyřazovány. Samotná forma podání návrhu často rozhoduje o tom kdy a zda vůbec bude návrh zpracován.

Jak vytvořit správný návrh?

Vytvořit kvalitní návrh není možná až tak snadné jako při přidávání/navrhování odkazů do jiných katalogů, jistě to ale lze při troše snahy a za pomoci následujících pravidel zvládnout. Hlavně je nutné si uvědomit, že návrh na zařazení stránky by měl být vytvořen ve prospěch uživatelů katalogu, nikoliv jen ve prospěch vlastní.

Před návrhem odkazu si prosím ověřte, není-li již stránka v příslušné oblasti katalogu zařazena. Pokud je již v příslušné tématické či regionální oblasti, do které jste ji chtěli navrhnout zařazena, pak návrh nový návrh neprovádějte! Obecně platí, že každá stránka může být v každé z těchto oblastí maximálně jen jednou a to v kategorii, která se stránce nejvíce blíží. U již zařazených odkazů je možné požádat o aktualizaci (viz níže).

Závazná pravidla pro podávání návrhů do české sekce katalogu

 • navrhujte pouze kvalitní, jedinečné a uživatelům prospěšné stránky
  • nenavrhujte podstránky či podsekce stránek1)
  • nenavrhujte stránky s nadměrným množstvím provizních odkazů vzhledem k obsahu či stránky, jejichž hlavním smyslem je příjem z provize1)
  • nenavrhujte stránky s duplicitním či podobným obsahem a stránky se shodnou či obdobnou nabídkou stejných produktů a služeb od téhož subjektu1)
  • nenavrhujte stránky prezentující data a nabídky z jiných zdrojů (zejména za účelem provize)1)
  • nenavrhujte stránky sloužící jako vstupní brány na jiné stránky (doorway stránky)1)
  • nenavrhujte nekompletní a nedokončené stránky (na kterých je patrná rozpracovanost)1)
  • nenavrhujte stránky vzniklé zejména za účelem zvýšení důležitosti jiné stránky v hodnocení vyhledávačů1)
  • nenavrhujte stránky vzniklé zejména za účelem směřování návštěvníků na reklamní systémy či jiné stránky1)
  • nenavrhujte nelegální stránky (nezákonný obsah, dětská pornografie, porušování práv duševního vlastnictví, materiály, které obhajují, vybízejí či podněcují k nezákonnému jednání a podobně)
  • nenavrhujte stránky, které se nechovají čestně vůči uživatelům, případně se pokoušejí uživatele oklamat
  • nenavrhujte stránky, které jsou v příslušné tématické či regionální části v příslušné jazykové sekci katalogu již zařazeny

  1) - uvedené pravidlo mohou ojediněle porušit zejména editoři katalogu v případě, že i tak je stránka výjimečně obsahově kvalitní a užitečná pro uživatele internetu a její význam předčí smysl příslušného pravidla pro obecné navrhování stránek. Samozřejmě lze v podobném duchu přijmout i kvalitně provedený návrh.


 • navrhujte stránky do správných kategorií
  • do české sekce katalogu se navrhují jen stránky psané v českém jazyce
  • je nutné důsledně dodržovat rozdělení české sekce na tématickou a regionální oblast (viz dále)
  • každou stránku lze navrhovat do každé oblasti katalogu (jak do tématické tak do regionální v každé jazykové sekci) maximálně jen jednou a to jen pokud je návrh do příslušné oblasti oprávněný
  • stránky je nutné navrhovat do nejvhodnějších kategorií (nikoliv pouze do blízkých či souvisejících)
  • stránky je nutné navrhovat pokud možno do co nejužších kategorií
  • návrhy, které je možné provést do některé z podkategorií, není možné provádět v nadřazených kategoriích
  • při navrhování stránek je nutné respektovat pravidla a popis příslušné kategorie, včetně všech kategorií nadřazených
  • pokud je internetový obchod samostatnou součástí již navržených stránek, je možné ho navrhnout samostatně do příslušné kategorie v internetových obchodech, pokud splní pravidla příslušných kategorií
  • pokud stránka spadá do více kategorií, pak se navrhuje do té jejíž obsah převládá či je významnější

 • navrhujte správnou adresu stránek
  • navrhujte pouze hlavní a funkční adresu stránek
  • nenavrhujte stránky s přesměrovanou či zahalenou adresou

 • uvádějte správný titulek (nadpis) navrhované stránky
  • titulek slouží jen a pouze k identifikaci stránek, nikoliv k jejich popisu
  • titulek obsahuje pouze a jen stručný oficiální název stránek (případně společnosti u firemních stránek)
  • titulek neobsahuje nadbytečné údaje, znaky, slogany, popisy, doplňková slovní spojení a podobně, byť by byly součástí názvu stránek či názvu společnosti
  • údaj uvedený v titulku by měl být jasně viditelný při otevření stránek uvnitř okna prohlížeče
  • titulek neobsahuje VELKÁ PÍSMENA (výjimkou jsou zkratky, například ČR, ČKD a podobně)

 • uvádějte správný popisek navrhované stránky
  • popisek stručně, jasně a nezaujatě informuje o zaměření a obsahu stránek - jasně říká co uživatel na stránce konkrétně najde
  • uživatel má na základě popisku získat přehled o zaměření a náplni stránek ještě před tím než je navštíví
  • popisek je objektivní, pravdivý a snadno ověřitelný;
  • popisek se konkrétně věnuje se pouze navrhované stránce a nekomentuje širší souvislosti kolem tématu stránek
  • popisek je konkrétní, výstižný, srozumitelný a maximálně informativní (obsahuje pouze relevantní informace)
  • popisek neobsahuje příliš obecné informace či věty/spojení s nízkou informační hodnotou
  • v popisku se neopakují údaje z titulku a ani se neuvádí informace, které vyplývají ze zařazení do příslušné kategorie
  • neopakují se údaje, myšlenky, klíčová slova a spojení ani v rámci popisku samotného (v rámci možností)
  • rovněž se v popisku neuvádí, že se jedná o stránky - to vychází ze samé podstaty katalogu, že se odkazuje na internetové stránky

  • popisek je psán ucelenou a smysluplnou větou, souvětím případně dvěma (výjimečně více) větami
  • pokud je to možné uvádí se do popisku také přísudky například nabízí, obsahuje, zabývá se a podobně
  • slova ve větách popisku jsou správně a vhodně skloňována a jsou uvedena v takovém tvaru, aby věty co nejlépe vyzněly
  • popisek neobsahuje nadměrné výčty slov (pokud nějaké obsahuje, pak řádně oddělené čárkami a poslední dva členy spojkou)
  • výčty se nezakončují spojeními typu a mnoho dalšího, a další, atd., ... a podobně
  • jako popisek není přípustný pouhý výčet klíčových slov, byť by byla správně oddělená
  • popisek je správný po gramatické, stylistické i typografické stránce; začíná velkým písmenem a končí tečkou

  • vyvarujte se nicneříkajících konstatování typu vše o kočkách, všech světových značek, dárky pro všechny situace, stránky plné informací, vše co jste chěli vědět a podobně
  • vyvarujte se vychvalujících spojení typu nejlepší, nejlevnější, skvělý, kvalitní, levný, oblíbený, výhodný, dobrá cena, výjimečný, prvotřídní, tradiční, spokojení zákazníci a podobně
  • popisek neobsahuje žádné subjektivní údaje ani tvrzení, se kterými nemusí všichni uživatelé souhlasit
  • popisek nehodnotí ani neporovnává stránky ani jejich obsah či nabízené zboží
  • popisek obsahuje pouze tvary ve třetí osobě, neobsahuje přímé oslovení uživatele ani se uživateli nijak nevnucuje
  • popisek nevnucuje uživateli stránku ani nabízené služby, neobsahuje reklamní styl ani nadbytečná slova a znaky
  • popisek je nadčasový a neobsahuje žádné údaje, které podléhají změně (ceny, adresy, kontakty a podobně)
  • v popisku nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA (kromě zkratek) ani jiné nadbytečné znaky k připoutání pozornosti

Aktualizace
Chcete-li na již zařazeném odkazu něco změnit, pak požádejte o aktualizaci - odkaz na formulář pro aktualizaci hledejte v kategorii, kde je již odkaz zařazen. Aby byla aktualizace uznána za oprávněnou, nesmí navržené změny snížit kvalitu a užitečnost odkazu pro uživatele. Pokud si myslíte, že by měl být odkaz v jiné kategorii, uveďte to v aktualizaci do políčka pro popis požadované změny, pokud chcete změnit adresu, titulek či popisek stránky učiňte tak přímo v příslušném poli formuláře pro aktualizaci a do políčka pro popis požadované změny stručně vysvětlete co a z jakého důvodu jste upravili.


Kromě výše uvedených pravidel jsou pro navrhovatele stránek závazná obecná pravidla pro navrhování stránek How to suggest a site to Curlie, pravidla příslušné kategorie (včetně pravidel všech nadřazených kategorií) a pravidla uvedená na příslušné stránce pro podání návrhu.

Je vhodné si též prostudovat a v návrzích reflektovat následující části editorských směrnic Site Selection Criteria, Site Specific Guidelines, Editing Style Guidelines a Spamming.

Při navrhování je vhodné zapojit také zdravý selský rozum s cílem vytvářet jen takové návrhy, které jsou užitečné a přínosné uživatelům internetu a přinášejí něco nového do příslušné kategorie.

Bližší informace, vysvětlení a příklady k těmto pravidlům naleznete na stránkách návodu jak správně navrhovat stránky do Curlie (dříve DMOZ).

Tato pravidla mohou být kdykoliv upravena či změněna. Vždy se řiďte jejich aktuální verzí.

Vítejte v sekci Domov.

Pokud se zajímáte o vylepšení domova, vymalování, předěleání nebo jiných kutilských úprav typu "udělej si sám",
přípravy daňových přiznání, informací pro spotřebitele, zahrádkaření, bydlení, rodině či stránkách o rodičovství,
receptech nebo zábavných míst pro děti, je tato kategorie tou pravou.

Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Do této části katalogu navrhujte ve většině případů pouze nekomerční stránky, které se vztahují k domovu, bydlení, zahradě, aspektům běžného života a podobně.
Do této části katalogu patří většinou jen nekomerční stránky (vyjímkou jsou například jen Domácí služby). Komerční stránky většinou patří do části Obchod a lužby, ve které naleznete i kategorii určenou pro Spotřebitelské služby. Odkazy na internetové obchody se pak navrhují do části Internetové obchody.

Hry

Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Do této části katalogu navrhujte stránky věnované hrám, nikoliv však komerční stránky zaměřené na jejich prodej.
Internetové obchody zaměřené na prodej her navrhujte do části Internetové obchody: Hračky a hry. V popisech uvádějte prosím co nejpřesněsší charakteristiku OBSAHU stránek na které odkazujete, ne jejich HODNOCENÍ. Pokud máte stránky o dvou nebo třech hrách, které jsou velmi bohaté na obsah, uvítáme, když vložíte postupně jednotlivé sekce.
Tato kategorie slouží zejména pro umísťování odkazů na Internetové obchody. V tématických kategoriích určených pro odkazy na internetové obchody platí následující pravidla (tato pravidla neplatí v podkategoriích Adresáře, Elektronické aukce a Inzerce, neboť se do těchto podkategorií nevkládají odkazy na internetové obchody jako takové).

Co je internetový obchod?
Internetový obchod je www stránka, na které se nabízí k prodeji zboží či služby a to tak, že je lze objednat z domova. Aby se stránky daly považovat za internetový obchod musí obsahovat
 • názvy a důležité parametry nabízeného zboží či služeb
 • ceny zboží nebo služeb, z nichž jednoznačně vyplývá, zda jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, mají-li k nim být připočítávány
 • aplikaci pro objednání nebo informace jak lze zboží či služby objednat z domova
Stránky, které toto nesplňují, nepovažujeme za internetové obchody a nebudou v této kategorii zařazeny - lze je však zařadit v jiné méně náročné tématické kategorii (pokud splní podmínky příslušné kategorie).

Co musí internetový obchod splňovat, aby mohl být zařazen?
Nezařazujeme všechny internetové obchody, ale snažíme se vybírat kvalitní a dobré obchody. Obchody posuzujeme podle jejich stránek.

Zařazen může být jen obchod, který:
 • je řádně identifikován, zejména poštovní adresou a obchodními údaji (uživatel musí jasně vědět u jakého subjektu nakupuje)
 • obsahuje seznam zboží či služeb, které nabízí, včetně jejich základních parametrů
 • obsahuje ceny zboží či služeb včetně všech poplatků a daní (nesmí se pokoušet skrývat jakékoliv poplatky)
 • obsahuje informace o způsobu platby, dodání zboží či služeb, záruce a možnostech reklamace
 • obsahuje informace jak lze zboží objednat či aplikaci pro objednání (formulář apod.)
 • respektuje zájmy spotřebitele a nijak nesnižuje jeho práva které v jeho zemi standardně máUpřesnění výše uvedených podmínek pro obchody, které dodávají do České republiky:
V této kategorii mohou být zařazeny jakékoliv obchody, které splní výše uvedené podmínky a mají k dispozici stránky v českém jazyce. Předpokládáme, že většina obchodů bude své služby nabízet v České republice a pro ně zde uvádíme podrobnější podmínky, které musí obchod splnit, aby respektoval zájmy spotřebitele v České republice a nijak nesnižoval jeho práva.

Následující pravidla tedy platí jen pro obchody, které nabízí své služby v rámci ČR a pokud se v nich mluví o zákonech, pak jsou vždy myšleny zákony české (pokud existuje obchod s českými stránkami, který nabízí své služby jen v zahraničí, pak pro něj platí jen výše uvedené podmínky a podmínka o respektování zájmů spotřebitele se pak může konfrontovat s právními podmínkami v dané zemi):

Obchod musí splňovat zákonné podmínky a nesmí zákonu odporovat! Zejména musí být na stránce obchodu snadno dohledatelné tyto údaje:
 • Kontaktní a identifikační údaje:
  • obchodní firma nebo jména a příjmení
  • sídlo právnické osoby či bydliště fyzické osoby
  • identifikační číslo IČ
 • informace o možných způsobech platby
 • náklady na dodání (měly by být na stránce konkrétně uvedeny, pouhý odkaz na ceník jiných společností vidíme neradi) a způsoby dodání či plnění (dodací podmínky)
 • informace o tom jak a kde zboží či služby reklamovat
 • informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku (nevztahuje se na případy uvedené v zákoně) - zdůrazňujeme, že dodavatel nesmí klást v tomto směru žádné podmínky nad rámec občanského zákoníku! Zákazník má právo v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zboží rozbalit (kromě případů uvedených v zákoně) a odzkoušet jej (stejně jako má možnost odzkoušet si zboží v kamenné prodejně) a podmínky ho v tomto nesmí nijak omezovat. Rovněž nesmí dodavatel požadovat žádné poplatky za odstoupení od smlouvy dle zákona - smí si pouze odečíst prokazatelně vynaložené náklady, které vynaložil na odeslání zboží spotřebiteli. V praxi obchod nesmí například vyžadovat vrácení neporušeného zboží, vrácení zboží v neporušeném obalu, vrácení zboží bez známek používání atd. (samozřejmě vyjma případů, které uvádí zákon). Na druhou stranu může mít obchod v podmínkách, že nevrátí peníze za poškozené zboží, přičemž poškození vzniklo vinou zákazníka (ne však poškození na něž měla vliv vada výrobku)!
 • Doplňující informace (zákon je nevyžaduje, ale my ano):
  • reklamační řád - není sice ze zákona vyžadován, avšak vycházíme z toho, že dobré obchody nic netají a zveřejní ho
Obchod také nesmí mít takové podmínky, tak aby zákazníka stavěl do nevýhodné pozice vůči tomu jaká práva mu dává občanský zákoník - například nutit spotřebitele podřídit se ve smluvním vztahu obchodnímu zákoníku.

Obchod by měl mít jednoznačné podmínky tak, aby pokud možno nepřipouštěly různé varianty jejich výkladu. Rovněž by měly na stránce být snadno dohledatelné všechny dokumenty, na které se odkazuje (např. ceník dopravy).

Obchod, který tyto podmínky nesplňuje, by neměl být v sekci internetových obchodů vůbec zařazen.

Editor může ve specifických případech rozhodnout o zařazení obchodu, který nevyhovuje tímto podmínkám - například u hygienického zboží lze akceptovat i obchod, který neakceptuje odstoupení od smlouvy, když je výrobek použit. I když je možné, že to odporuje zákonu, je možné akceptovat například podmínku, že nelze vrátit použitý zubní kartáček atd.


O zařazení příslušného obchodu rozhoduje editor dle zdravého rozumu, tak aby zařazený obchod byl přínosem pro uživatele a uživatel o něm na základě jeho obsahu nemusel pochybovat.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Do této části katalogu navrhujte pouze internetové obchody - tedy stránky jejichž prostřednictvím lze nakupovat produkty, případně služby (případně i související stránky, pro které jsou zde k dispozici podkategorie - jako například adresáře obchodů, aukční či inzertní servery).
Pokud je internetový obchod součástí obsahově kvalitní firemní stránky, je možné stránku jako celek navrhnout do příslušné kategorie v katalogu a přímý odkaz na internetový obchod sem do části pro internetové obchody. Například pokud má výrobce nábytku kvalitní stránku o své firmě (například s informacemi o firmě, nabídkou výroby nábytku na zakázku, reference) jejíž součástí je internetový obchod s nábytkem, může hlavní stránku navrhnout do kategorie pro výrobce nábytku a přímý odkaz na obchod ještě navíc sem do internetových obchodů.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Stránku navrhujte jen jednou.
V této kategorii jsou zahrnuty stránky o komerčních a výrobních aktivitách, budování, směně a přeměně komodit, službách a finančních zdrojích. On-line obchody najdete v sekci Internetové obchody.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!

Návrhy odkazů, které je možné zaslat do některé z podkategorií, avšak nebylo tak učiněno, mohou být z této kategorie bez jakéhokoliv upozornění smazány.
Odkazy na internetové obchody patří do sekce Internetové obchody
Pokud stránku zadáváte poprvé nebo jí aktualizujete, čiňte tak, prosím, jen jednou. Děkujeme.
Toto je hlavní kategorie Počítače. Pohledem na strukturu nebo prohledáním zjistíte, kam váš odkaz může patřit. Počítače jsou stroje (PC, Mac, Sinclair atd.)a systémy požívané k práci nebo zábavě vybavené patřičným operačním softwarem (Win, Linux atd.).
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Konkrétní zařazení hledejte pod příslušným heslem kategorie. Odkaz zašlete případně do kategorie, která obsahově vašemu odkazu převládá. Nemůžete-li takovou kategorii najít ani v nejbližší možné subkategorii, navrhněte kam by měl váš link patřit. Je samozřejmě v pořádku navrhnout novou kategorii, pokud ta, kterou chcete, neexistuje. Přesto vás nabádáme zvážit možnost zařazení do jiných podkategorií tak, aby to neodporovalo politice editování ODP. Děkujeme.
V této kategorii jsou shromažďovány odkazy na informační zdroje, tj. na takové zdroje, které umožňují vyhledání údajů o žádané položce (výklady pojmů a jejich překlady, jakož i jiné referenční informace). V to jsou zahrnuty odkazy na knihovny, vzdělávací instituce, muzea a další entity, jejichž cílem je zprostředkování informací.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Tato kategorie slouží pro umísťování webů se společenským obsahem. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

Sporty jsou obecně definovány jako soutěživé události s vydáním fyzického úsilí. Zahrnuty jsou sporty, které mohou být spíš rekreačními než závodními aktivitami pro většinu lidí, např. cyklistika. Když tady nenajdete, co hledáte, zkuste ostatní kategorie, např. Hry (pro závodní, ale nefyzicky aktivní hry jako např. šachy, dáma) nebo Volný čas: Venkovní (pro venkovní nesoutěžní aktivity, jako např. lezení).
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Toto je hlavní kategorie Sportů. Konkrétní sport hledejte pod příslušným heslem kategorie. Nemůžete-li takovou kategorii najít ani v nejbližší možné subkategorii, navrhněte kam by měl váš link patřit. Je samozřejmě v pořádku navrhnout novou kategorii, pokud ta, kterou chcete neexistuje, přesto vás nabádáme zvážit možnost zařazení do jiných tak, aby to neodporovalo politice editorů ODP.

Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

Kategorie Regiony je věnovaná odkazům na stránky měst a obcí, krajských, městských a obecních úřadů a dále také stránkám, které se zaobírají některou ze světových zemí. Kategorie jsou rozdělené podle krajů, podkategorie pak podle bývalých okresů. Při vkládání odkazu do kategorií se prosím drľte tohoto rozdělení.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií!
Tato kategorie slouží pro umísťování stránek, jejichž náplní jsou regionální informace. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Rozdělení České republiky do krajů naleznete na adrese:
mvcr.cz/reforma
Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se nemusí objevit ihned. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Tato kategorie sdružuje stránky obsahující vědecké informace nebo informace o vědě jako takové. Speciální podkategorii má Akademie věd České republiky. Prosím všechny, kdo přidávají nové odkazy, aby je laskavě zařadili do příslušných podkategorií.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Tato kategorie obsahuje stránky pokrývající poskytování zdravotnických služeb spotřebitelům. Jednotlivé možnosti jsou v příslušných podkategoriích. Stránky, které se zaměřují na společnosti, které nabízejí produkty či služby pro profesionály ve zdravotnictví - například vybavení ordinací či nemocnic, patří do příslušné kategorie v oblasti World/Česky/Obchod_a_služby/Zdravotnictví
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

Tato kategorie slouží pro umísťování stránek, jejichž náplní jsou zprávy a noviny. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)